Welcome to Sadagopan.org

  1. AV001 - Danur masa aradanam and sathumurai.pdf
  2. AV002 - Salagrama aradana.pdf
  3. AV003 - Mukunda mala.pdf
  4. AV004 - Vasantika parinayam.pdf
  5. AV005 - Sampradaya parisuddhi.pdf
  6. AV006 - Thirupavai.pdf
  7. AV007 - Yathiraja saptati.pdf
  8. AV008 - Athimanusha stavam.pdf
  9. AV009 - Anjali vaibhavam.pdf
  10. AV010 - Thiruvellakulam.pdf
  11. AV011 - Devanayaka panchasat.pdf
  12. AV012 - Nyasa dasakam.pdf
  13. AV013 - Nyasa tilakam.pdf
  14. AV014 - Nyasa vimsati.pdf
  15. AV015 - Periyalvar pasurams.pdf
  16. AV016 - Amalanathipiran.pdf
  17. AV017 - Thiruvellarai.pdf
  18. AV018 - Achyuta satakam.pdf
  19. AV019 - Sundara kandam.pdf
  20. AV020 - Ranganatha mahimai v1.pdf
  21. AV021 - Ranganatha mahimai v2.pdf
  22. AV022 - Ranganatha mahimai v3.pdf
  23. AV023 - Ranganatha mahimai v4.pdf
  24. AV024 - Thiru vaikunta vinnagaram.pdf
  25. AV025 - Thiru thevanar thogai.pdf
  26. AV026 - Thiru semponsei koil.pdf
  27. AV027 - Thiru arimeya vinnagaram.pdf
  28. AV028 - Ramanuja nutrandadi.pdf
  29. AV029 - Vishnu sahasranama v1.pdf
  30. AV030 - Vishnu sahasranama v2.pdf
  31. AV031 - Vishnu sahasranama v3.pdf
  32. AV032 - Vishnu sahasranama v4.pdf
  33. AV033 - Vishnu sahasranama v5.pdf
  34. AV034 - Varadaraja panchasat.pdf
  35. AV035 - Vishnu suktam.pdf
  36. AV036 - Thirutherriyambalam.pdf
  37. AV037 - Varaha puranam.pdf
  38. AV038 - Vasudeva punyahavachanam.pdf
  39. AV039 - Sama veda punyahavachanam.pdf
  40. AV040 - Brahmotsavam.pdf
  41. AV041 - Homam and yagnas.pdf
  42. AV042 - Raghava yadaviyam.pdf
  43. AV043 - Yadavabhyudayam.pdf
  44. AV044 - Lakshmi Narayana hrudayam.pdf
  45. AV045 - Dikshitar ramashtaka kritis.pdf
  46. AV046 - Hanumath prabhavam.pdf
  47. AV047 - Manasa aradanam and dhyanam.pdf
  48. AV048 - Vratams.pdf
  49. AV049 - Dikshitar mahalakshmi kritis.pdf
  50. AV050 - Thiru ahobilam.pdf
  51. AV051 - Varadaraja panchakam.pdf
  52. AV052 - Vedic salutations to sadacharyas.pdf
  53. AV053 - Bhagavan nama sahasram v1.pdf
  54. AV054 - Bhagavan nama sahasram v2.pdf
  55. AV055 - Bhagavan nama sahasram v3.pdf
  56. AV056 - Apamarjana stotram.pdf
  57. AV057 - Perumal thirumozhi.pdf
  58. AV058 - Jitante stotram v1.pdf
  59. AV059 - Jitante stotram v2.pdf
  60. AV060 - Jitante stotram v3.pdf
  61. AV061 - Jitante stotram v4.pdf
  62. AV062 - Varadaraja stavam v1.pdf
  63. AV063 - Acharya panchasat.pdf
  64. AV064 - Thiruvirutham.pdf
  65. AV065 - Garuda panchasat.pdf
  66. AV066 - Rangaraja stavam - purvam v1.pdf
  67. AV067 - Rangaraja stavam - purvam v2.pdf
  68. AV068 - Sundarabahu stavam v1.pdf
  69. AV069 - Abhaya pradana saram.pdf
  70. AV070 - Tattva nirnayam v1.pdf
  71. AV071 - Tattva nirnayam v2.pdf
  72. AV072 - Bhishma stuti.pdf
  73. AV073 - Sri suktam.pdf
  74. AV074 - Prapanna parijatam v1.pdf
  75. AV075 - Vedanta Desika prapatti.pdf
  76. AV076 - Nikshepa raksha.pdf
  77. AV077 - Trayamidam Sarvam.pdf
  78. AV078 - Srinivasa kalyanam.pdf
  79. AV079 - Sankalpa suryodayam v1.pdf
  80. AV080 - Krishna karnamrutam v1.pdf
  81. AV081 - Vedanta Desika prarthana ashtakam.pdf
  82. AV082 - Lakshmi tantram v1.pdf
  83. AV083 - Upakara sangraham part 1-v1.pdf
  84. AV084 - Upakara sangraham part 1-v2.pdf
  85. AV085 - Thiruppullani.pdf
  86. AV086 - Panchayuda stotram.pdf
  87. AV087 - Dvadasa nama stotram.pdf
  88. AV088 - Hamsa sandesam v1.pdf
  89. AV089 - Dvadasa nama panjaram.pdf
  90. AV090 - Swami Desikan and thiruvaimozhi.pdf
  91. AV091 - Rahasyatraya sarasaram v1.pdf
  92. AV092 - Rahasyatraya sarasaram v2.pdf
  93. AV093 - Rahasyatraya sarasaram v3.pdf
  94. AV094 - Thirukavalamapadi.pdf
  95. AV095 - Chatusloki.pdf
  96. AV096 - Upakara sangraham part 2.pdf
  97. AV097 - Upakara sangraham part 3.pdf
  98. AV098 - Roles of Lakshmana.pdf
  99. AV099 - Purandaradasa kritis.pdf
  100. AV100 - Lakshmi tantram v2.pdf
  101. AV101 - Thirumalai arivom.pdf
  102. AV102 - Pancha brindavana.pdf
  103. AV103 - Ashtasloki.pdf
  104. AV104 - Tatparya ratnavali.pdf
  105. AV105 - Srinivasa vaibhavam.pdf
  106. AV106 - Swami Desika vigraha dhyanam.pdf
  107. AV107 - Swami Desika mangalam.pdf
  108. AV108 - Srimad Sariraka suprabhatam.PDF
  1. AM001 - prarambhastabakam.pdf
  2. AM002 - pradurbhavastabakam.pdf
  3. AM003 - vakshasthalavasthanastabakam.pdf
  4. AM004 - karunyastabakam.pdf
  5. AM005 - katakshastabakam.pdf
  6. AM006 - prayatnastabakam.pdf
  7. AM007 - mangalastabakam.pdf
  8. AM008 - soundharyastabakam.pdf
  9. AM009 - srngarastabakam.pdf
  10. AM010 - aiswaryastabakam.pdf
  11. AM011 - kshantistabakam.pdf
  12. AM012 - utsavastabakam.pdf
  13. AM013 - vadanyastabakam.pdf
  14. AM014 - yamakastabakam.pdf
  15. AM015 - nakshatramalastabakam.pdf
  16. AM016 - citracaritrastabakam.pdf
  17. AM017 - namavaibhavastabakam.pdf
  18. AM018 - sadmavaibhavastabakam.pdf
  19. AM019 - abhithistabakam.pdf
  20. AM020 - parisankya stabakam.pdf
  21. AM021 - dasaavataarastabakam.pdf
  22. AM022 - chitrastabakam.pdf
  23. AM023 - sankeernastabakam.pdf
  24. AM024 - nirvedastabakam.pdf
  25. AM025 - saranagathystabakam.pdf
  26. AM026 - Agramani Mala Stotram.pdf
  1. GD001_GopalaVimasati_Tamil.pdf
  2. GD002_SrI Ranganatha unjal.pdf
  3. GD003_SrIlakshmi Hayavadana-Mantra malika.pdf
  4. GD004_LakshmiHayavadhana Prapathi.pdf
  5. GD005_Sri lakshmihayavadana Pancasat.pdf
  6. GD006_Sri Lakshmihayavadana Abhigamana.pdf
  7. GD007_Sri Lakshmihayavadana Ratnamala.pdf
  8. GD008_Sri Lakshmihayavadana stotra-SatadUshaNi.pdf
  9. GD009_SrI_Sudarsana_shaTkam.pdf
  10. GD010_BhaktiAndPrapatti.pdf
  11. GD011_Swami Desika Darsanam.pdf
  12. GD012_Tatparya Ratnavali vol 2.pdf
  13. GD013_Glimpses of Divine Messages.pdf
  14. GD014_SrI Kodandarama Panchasat.pdf
  15. GD015_SrI HayagrIva Upanishad.pdf
  16. GD016_SrI LakshmInarasima Panchasat.pdf
  17. GD017_SrI LakshmInArAyaNa stotram.pdf
  18. GD018_SrIASR_SrIStuti.pdf
  19. GD019_Nishkarsha Sudhaa.pdf
  20. GD020_Naanmukan-Thiruvandhadhi.pdf
  21. GD021-tirucchandaviruththam.pdf
  22. GD022-SrIranganAyakiUnjal.pdf
  23. GD023-Terazhundur_vaibhavam.pdf
  24. GD024_SrIsUktam.pdf
  25. GD025_Ghanaraaga_Pancharatna_Kritis.pdf
  26. GD026_Hanumad_Vimsati.pdf
  27. GD027_Thirukkurungudi.pdf
  28. GD028_Tiruvali_Tirunagari.pdf
  29. GD029_Dramidopanishat_sAraH.pdf
  30. GD030_Paramapadam.pdf
  31. GD031_SrI_Mahalakshmi_Vaibhavam.pdf
  32. GD032_Thirupparkadal.pdf
  33. GD033_thiruvanantapuram.pdf
  34. GD034_ThiruvallavAzh_final.pdf
  35. GD035_Thirukadithanam.pdf
  36. GD036-ThirumUzhikkaLam.pdf
  37. GD037-Thiruvaattaru.pdf
  38. GD038-Thirupuliyur.pdf
  39. GD039_Thiruvanvandur.pdf
  40. GD040_Thiruvaranvila.pdf
  41. GD041_Thirunavai.pdf
  42. GD042_Thirukatkarai.pdf
  43. GD043_ShodasAyudha_stotram.pdf
  44. GD044_vedAnta_guru_daNDakam.pdf
  45. GD045_Saptati Ratna mAlikA.pdf
  46. GD046_SriVishnuSahasraNama1_Peface_to_Slokam10.pdf
  47. GD047_SriVishnuSahasraNama2_Slokams_11_to_20.pdf
  48. GD048_SriVishnuSahasraNama3_Slokams_21_to_30.pdf
  49. GD049_SriVishnuSahasraNama4_Slokams_31_to_40.pdf
  50. GD050_SriVishnuSahasraNama5_Slokams_41_to_50.pdf
  51. GD051_SriVishnuSahasraNama6_Slokams_51_to_60.pdf
  52. GD052_SriVishnuSahasraNama7_Slokams_61_to_70.pdf
  53. GD053_SriVishnuSahasraNama8_Slokams_71_to_80.pdf
  54. GD054_SriVishnuSahasraNama9_Slokams_81_to_90.pdf
  55. GD055_SriVishnuSahasraNama10_Slokams_91_to_100.pdf
  56. GD056_SriVishnuSahasraNama11_Slokams_101_Phalasruthi.pdf
  57. GD057_SrI_vedAnta_Desika_gadyam.pdf
  58. GD058_SrimadvedAntaDesika_dinacaryA.pdf
  59. GD059_108_Thiruppathi_andAdi.pdf
  60. GD060_Thiruvenkata_mAlai.pdf
  61. GD061_Thiruvarangattu_andAti.pdf
  1. SH001 - Vedanta Desika vaibhava prakasika.pdf
  2. SH002 - Rahasya Sandesam.pdf
  3. SH003 - Rahasya Sandesa Vivaranam.pdf
  4. SH004 - Tattva Ratnavali.pdf
  5. SH005 - Tattva Ratnavali Pratipadya Sangraham.pdf
  6. SH006 - Tattva Navanitam.pdf
  7. SH007 - Chatusloki.pdf
  8. SH008 - Rahasyatraya saram.pdf
  9. SH009 - Tattva Sandesam.pdf
  10. SH010 - Rahasya Matrukai.pdf
  11. SH011 - Tattva Matrukai.pdf
  12. SH012 - Vedanta Desikotsava malika.pdf
  13. SH013 Daya sagara satakam_SH109.pdf
  14. SH014 - Krishna Karnamrutam - v2.pdf
  15. SH015 - Krishna Karnamrutam - v3.pdf
  16. SH016 - Lakshmi Tantram Vol 3.pdf
  17. SH017 - Vedopasana.pdf
  18. SH018 - Rahasya Ratnavali.pdf
  19. SH019 - Thirukoshtiyur.pdf
  20. SH020 - Sri bhashyam v1.pdf
  21. SH021 - Sri bhashyam v2.pdf
  22. SH022 - Chaturmasyam.pdf
  23. SH023 Sri Prahalada Bahkta Vijayam_SH110.pdf
  24. SH024 - Rahasyatraya chulakam.pdf
  25. SH025 - Pancharatra agama mangalasasanam.pdf
  26. SH026 - Pancharatra agama.pdf
  27. SH027 - Srirangam navaratri utsavam.pdf
  28. SH028 - Sriranga Gadyam.pdf
  29. SH029 - Vaikunta Gadyam.pdf
  30. SH030 - Saranagati gadyam.pdf
  31. SH031 - vaikhanasa agamam v1.pdf
  32. SH032 - srivatsya narayaniyam.pdf
  33. SH033 - hayagriva ashtotara sata namavali.pdf
  34. SH034 - narasimha ashtotara sata namavali.pdf
  35. SH035 - Akshaya aradanam.pdf
  36. SH036 - Lakshmihayagriva suprabhatam and mangalam.pdf
  37. SH037 - Aruna prasnam v1.pdf
  38. SH038 - Aruna prasnam v2.pdf
  39. SH039 - Aruna prasnam v3.pdf
  40. SH040 - Chitra saram.pdf
  41. SH041 - Chitra saram.pdf
  42. SH042 - Mantra raja padam.pdf
  43. SH043 - Visvam - a rig vedic interpretation.pdf
  44. SH044 - Srirangam rajagopuram.pdf
  45. SH045 - Thirukadalmallai.pdf
  46. SH046 - Narasimha purva tapini.pdf
  47. SH047 - Thiruparthanpalli.pdf
  48. SH048 - Thiruvanpurudothamam.pdf
  49. SH049 - Sadagopar andadi v1.pdf
  50. SH050 - Sadagopar andadi v2.pdf
  51. SH051 - Thirunirmalai.pdf
  52. SH052 - Thirupullambhuthankudi.pdf
  53. SH053 - Ahobila mahatmiyam.pdf
  54. SH054 - Komala dandakam.pdf
  55. SH055 - Samskaras.pdf
  56. SH056 - Veda vaibhavam v1.pdf
  57. SH057 - Srimad bhagavad gita v1.pdf
  58. SH058 - Srimad bhagavad gita v2.pdf
  59. SH059 - Srimad bhagavad gita v3.pdf
  60. SH060 - Thiru manikudam.pdf
  61. SH061 - Thiru manimadakoil.pdf
  62. SH062 - Thirukudanthai.pdf
  63. SH063 - Swami Desikan nutrandadi v1.pdf
  64. SH064 - Swami Desikan nutrandadi v2.pdf
  65. SH065 - Varadaraja stavam v2.pdf
  66. SH066 - Sundarabahu stavam v2.pdf
  67. SH067 - Hamsa sandesam v2.pdf
  68. SH068 - Hamsa sandesam v3.pdf
  69. SH069 - Rangaraja stavam - uttaram v1.pdf
  70. SH070 - Rangaraja stavam - uttaram v2.pdf
  71. SH071 -Panguni uthiram.pdf
  72. SH072 - Lakshmi tantram v4.pdf
  73. SH073 - Sudarsana Satakam.pdf
  74. SH074 - Narasimha stuti.pdf
  75. SH075 - Prahlada charitam.pdf
  76. SH076 - Sahasra kalasabhishekam.pdf
  77. SH077 - Significance of nakshatras.pdf
  78. SH078 - Tattva traya chulakam.pdf
  79. SH079 - Tattva traya chulakam (Sri V Sadagopan).pdf
  80. SH080 - Rahasya shikamani.pdf
  81. SH081 - Rahasya ratnavali hrudayam.pdf
  82. SH082 - Rahasya ratnavali hrudayam (Dr V Sadagopan).pdf
  83. SH083 - Lakshmi Narasimha suprabhatam.pdf
  84. SH084 - Acharya vaibhavam.pdf
  85. SH085 - Ashtaksharam.pdf
  86. SH086 - Sarasaram v1.pdf
  87. SH087 - Dvayam.pdf
  88. SH088 - Sarasaram v2.pdf
  89. SH089 - Charama slokam.pdf
  90. SH090 - Sarasaram v3.pdf
  91. SH091 - Munivahana bhogam.pdf
  92. SH092 - Adivan sadagopa jiyar ashtotaram.pdf
  93. SH093 - Oppiliappan suprabhatam.pdf
  94. SH094 - Narayana suktam.pdf
  95. SH095 - Bhu suktam.pdf
  96. SH096 -Nila suktam.pdf
  97. SH097 - Rahasyatraya saram -Synopsis.pdf
  98. SH098 - Rahastatraya Saaram 100 gems.pdf
  99. SH099 - Lakshmi Narasimha karavalambam- srimad Mukkur jeeyar.pdf
  100. SH100 - Lakshminarasimha karavalambam-Adi Sankaracharya.pdf
  101. SH101 - Van satavairi gadyam.pdf
  102. SH102 - Lakshmi Narasimha prapatti (HH 24th pattam srimad azhagiya singar).pdf
  103. SH103 - Lakshmi Narasimha prapatti (HH 44th pattam Srimad azhagiya singar).pdf
  104. SH104 - Sankalpa suryodayam v2.pdf
  105. SH105 - Kanninun siruthambu.pdf
  106. SH106 - Ramashtotara satam.pdf
  107. SH107 - Ashtalakshmi stotram.pdf
  108. SH108 - Vaishnava sadachara chulakam.pdf
  1. SS001 - Sri stuti.pdf
  2. SS002 - Bhu stuti.pdf
  3. SS003 - Goda stuti.pdf
  4. SS004 - Hayagriva stotram.pdf
  5. SS005 - Raghuvira gadyam.pdf
  6. SS006 - Paramartha stuti.pdf
  7. SS007 - Sudarsana ashtakam.pdf
  8. SS008 - Kamasikashtakam.pdf
  9. SS009 - Ashtabuja ashtakam.pdf
  10. SS010 - Garuda dandakam.pdf
  11. SS011 - Thiruchinnamalai.pdf
  12. SS012 - Arutha panchakam.pdf
  13. SS013 - Dvaya churukku.pdf
  14. SS014 - Vairagya panchakam.pdf
  15. SS015 - Dasavatara Stotram.pdf
  16. SS016 - Daya satakam.pdf
  17. SS017 - Vegasetu stotram.pdf
  18. SS018 - Panniru namam.pdf
  19. SS019 - Ramanuja chronology.pdf
  20. SS020 - Charamasloka churukku.pdf
  21. SS021 - Ahara niyamam.pdf
  22. SS022 - Gopala vimsati.pdf
  23. SS023 - Navamani malai.pdf
  24. SS024 - Thirumantra churukku.pdf
  25. SS025 - Paduka sahasram.pdf
  26. SS026 - Amruta ranjani.pdf
  27. SS027 - Pradana satakam.pdf
  28. SS028 - Devaraja ashtakam.pdf
  29. SS029 - Hayagriva panjaram.pdf
  30. SS030 - Gitartha sangraham.pdf
  31. SS031 - Adaikalapathu.pdf
  32. SS032 - Azhagiya singar thaniyans.pdf
  33. SS033 - Paramata bhangam.pdf
  34. SS034 - Prabhanda saram.pdf
  35. SS035 - Narasimha panchamrutam.pdf
  36. SS036 - Vaishnava dinasari.pdf
  37. SS037 - Mey virata manmiyam.pdf
  38. SS038 - Guna ratna kosam.pdf
  39. SS039 - Abhitistavam.pdf
  40. SS040 - Mummanikovai.pdf
  41. SS041 - Sandhya devathas.pdf
  42. SS042 - Injimedu azhagiya singar.pdf
  43. SS043 - Srimad Devanarvilagam azhagiya singar.pdf
  44. SS044 - Srimad Mukkur azhagiya singar.pdf
  45. SS045 - Srimad azhagiya singar- 45th pattam.pdf
  46. SS046 - Rig upakarma.pdf
  47. SS047 - Yajur upakarma.pdf
  48. SS048 - Sama upakarma.pdf
  49. SS049 - Stotra ratnam.pdf
  50. SS050 - Amruta svadhini.pdf
  51. SS051 - Adhikara sangraham.pdf
  52. SS052 - Thirumanjana kattiyam.pdf
  53. SS053 - Sri stavam.pdf
  54. SS054 - Nachiyar thirumozhi.pdf
  55. SS055 - Pillaiandathi.pdf
  56. SS056 - Chitradesikiyam (PPT).pps
  57. SS057 - Saranagati dipika.pdf
  58. SS058 - paramapada sopanam.pdf
  59. SS059 - Sri bhashyamphala adhyayam.pdf
  60. SS060 - Sri bhashyam -sadhana adhyayam.pdf
  61. SS061 - Sri vaikunta stavam.pdf
  62. SS062 - Thirupavai.pdf
  63. SS063 - Tattva padavi.pdf
  64. SS064 - Agramanimala sthothram.pdf
  65. SS065 - Mangalya stavam.pdf
  66. SS066 - Hayagriva sahasranamam.pdf
  67. SS067 - Narasimha avatharam.pdf
  68. SS068 - Rahasya navanitam.pdf
  69. SS069 - Rahasya padavi.pdf
  70. SS070 - Thirupalliyezhuchi.pdf
  71. SS071 - Saranagati (Tamil).pdf
  72. SS072 - Dehalisa stuti.pdf
  73. SS073 - Purusha suktam.pdf
  74. SS074 - Desika darsana saram.pdf
  75. SS075 - Bhagavadhyana sopanam.pdf
  76. SS076 - Subhashita nivi.pdf
  77. SS077 - Naimisaranyam.pdf
  78. SS078 - Aparyaptamruta stotram.pdf
  79. SS079 - Srimatam - A day in.pdf
  80. SS080 - Thirupallandu.pdf
  81. SS081 - Thiruvellur.pdf
  82. SS082 - Vedams and Upanishads.pdf
  83. SS083 - Thiruvirutham - synopsis.pdf
  84. SS084 - Thiruvasiriyam and Yajurvedam.pdf
  85. SS085 - Periya thiruvandathi.pdf
  86. SS086 - Thiruvaimozhi.pdf
  87. SS087 - Desika sahasranam.pdf
  88. SS088 - Desika sahasra nama 101-168.pdf
  89. SS089 - Desika Sahasra Nama 206-440.pdf
  90. SS090 - Desika sahasranama 721-769.pdf
  91. SS091 - Desika sahasra nama 793-1006.pdf
  92. SS092 - Fabulous four.pdf
  93. SS093 - Sudarsana vaibhavam.pdf
  94. SS094 - Venkatesa sookthis - Suprabhatam, Stotram, Prapatti, MangalamVenkatesaVaibhavam.pdf
  95. SS095 - Venkatesa ashtothram - Brahmanda Puranam.pdf
  96. SS096 - Venkatesa ashtothram - Varaha Puranam.pdf
  97. SS097 - Famous five.pdf
  98. SS098 - Arithmetic and Almighty.pdf
  99. SS099 - Peerless preceptor.pdf
  100. SS100 - Navagraha mantrams.pdf
  101. SS101 - Venkatesa sahasranamam.pdf
  102. SS102 - PadhukaSahasramYanthram.pdf
  103. SS103 - Thirunedunthandakam.pdf
  104. SS104 - Thirukurunthandakam.pdf
  105. SS105 - Thiruvezhukurrirukkai.pdf
  106. SS106 - Manthra pushpam.pdf
  107. SS107 - Virodha pariharam.pdf
  108. SS108 - Oppiliappan vaibhavam.pdf
  1. Abhaya_Pradana_Saram_1.pdf
  2. Abhaya_Pradana_Saram_2.pdf
  3. Abhaya_Pradana_Saram_3.pdf
  4. Abhaya_Pradana_Saram_4.pdf
  5. Abhaya_Pradana_Saram_5.pdf
  6. Abhaya_Pradana_Saram_6.pdf
  7. Abhaya_Pradana_Saram_7.pdf